سیمون سینک در تد تاک امشب برای ما از تاثیرگذاری رهبران خواهد گفت.