تینا سیلینگ در تد تاک این قسمت به ما خواهد گفت که چگونه یک بادبان بسازیم و بادهای شانس را بگیریم