جولیان ترژر به ما خواهد گفت که چطور می توانیم قدرتمندانه صحبت کنیم تا بتونیم دنیا رو تغییر بدیم… TED talk