نظرات دانشپذیران مدرسه کسب و کار آیا در مورد دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدرس: دکتر یحیی علوی