معرفی دوره تصمیم گیری برای مدیران مدرس: دکتر حامد حیدری