کامرون راسل در یکی از برترین مدل های دنیا، در سخنرانی تد برای ما می گوید که ظاهر، همه چیز زندگی شما نیست.