فیلم لیون، یکی از برترین فیلم های تاریخ سینماست که نکات بسیار آموزنده ای در این فیلم وجود دارد.