خلاصه کتاب تصویری "50 روش برای مدیریت تیم فروش"

نوشته دکتر یحیی علوی / فرزانه شوقی لیسار.