دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

دوره های غیر حضوری مدرسه کسب و کار آیا

000

دوره ویدیویی هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000
آموزش زبان بدن و چهره شناسی

دوره ویدیویی زبان بدن و چهره شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,170,000 تومان
مهارت فردی

دوره ویدیویی مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان
مهارت-فردی-2

دوره ویدیویی مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان
خودفروشی-و-هوش-خیابانی

دوره ویدیویی خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان
مدیریت-و-مهندسی-فروش

دوره ویدیویی مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان
52

دوره ویدیویی شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،870،000 تومان
m

دوره ویدیویی مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان
فروشندگی-حرفه-ای

دوره ویدیویی فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان
strat

دوره ویدیویی مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان
اقتصاد-در-کسب-و-کار3

دوره ویدیویی اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 2,470,000 تومان
egtesad

دوره ویدیویی آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 3,980,000 تومان
e14

دوره ویدیویی رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان
exel

دوره ویدیویی اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان
110

دوره ویدیویی سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان
team

دوره ویدیویی سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 2،670،000 تومان
digital

دوره ویدیویی دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,470,000 تومان
manabe

دوره صوتی مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 2,470,000 تومان
tasmim

دوره صوتی تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،995،000 تومان
tadvin

دوره ویدیویی تدوین و برنامه بازاریابی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 2,670,000 تومان

دوره های صوتی مدرسه کسب و کار آیا

000

صوت دوره هوش هیجانی و مدیریت احساسات - EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
m

صوت دوره مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
مهارت فردی

صوت دوره مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
مهارت-فردی-2

صوت دوره مهارت فردی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
خودفروشی-و-هوش-خیابانی

صوت دوره خود فروشی و هوش خیابانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
مدیریت-و-مهندسی-فروش

صوت دوره مدیریت و مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
52

صوت دوره شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
فروشندگی-حرفه-ای

صوت دوره فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
e14

صوت دوره رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1,995,000 تومان
strat

صوت دوره مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان
اقتصاد-در-کسب-و-کار3

صوت دوره اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 1,995,000 تومان
egtesad

صوت دوره آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 1,995,000 تومان
tasmim

صوت دوره تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1،435،000 تومان
exel

صوت دوره اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1،995،000 تومان
110

صوت دوره سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
team

صوت دوره سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 1,995,000 تومان
digital

صوت دوره دیجیتال مارکتینگ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 1,995,000 تومان
manabe

صوت دوره مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 1,995,000 تومان