دوره های حضوری مدرسه کسب و کار آیا

000

دوره حضوری هوش هیجانی- EQ

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
از حال خوب به حال بد

دوره حضوری از حال بد به حال خوب

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
مدیریت روابط اجتماعی

دوره حضوری مدیریت روابط اجتماعی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
m

دوره حضوری مذاکره با غول ها

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 6,280,000 تومان
خودفروشی 2

دوره حضوری خودفروشی 2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
خودفروشی-و-هوش-خیابانی

دوره حضوری خود فروشی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
آموزش زبان بدن و چهره شناسی

دوره حضوری زبان بدن

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
چهره-شناسی

دوره حضوری چهره خوانی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
بهترین ورژن من

دوره حضوری بهترین ورژن من

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
مهارت فردی

دوره حضوری مهارت فردی 1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
مهارت-فردی-2

دوره حضوری مهارت فردی 2-1

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
powerman2

دوره حضوری مهارت فردی 2-2

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
مدیریت-و-مهندسی-فروش

دوره حضوری مهندسی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
sell-man

دوره حضوری مدیریت فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
نهایی بازی فروش

دوره حضوری نهایی سازی فروش

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
فروشندگی-حرفه-ای

دوره حضوری فروشندگی حرفه ای

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,990,000 تومان
110

دوره حضوری سخنوری و فن بیان

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان
52

دوره حضوری شخصیت شناسی

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 4،470،000 تومان
اقتصاد-در-کسب-و-کار3

دوره حضوری اقتصاد در کسب و کار

مدرس : دکتر علی صادقین

 • 3,980,000 تومان
egtesad

دوره حضوری آشنایی با مدیریت مالی

مدرس : دکتر امیر سودبخش

 • 3,980,000 تومان
tasmim

دوره حضوری تصمیم گیری برای مدیران

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان
exel

دوره حضوری اکسل برای مدیران

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان
manabe

دوره حضوری مدیریت منابع انسانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان
team

دوره حضوری سازماندهی و تیم سازی

مدرس : دکترحامد حیدری

 • 3,980,000 تومان
e14

دوره حضوری رفتار سازمانی

مدرس : دکتر حامد حیدری

 • 3,980,000 تومان
strat

دوره حضوری مدیریت استراتژیک

مدرس : دکتر یحیی علوی

 • 3,980,000 تومان