زبان بدن یکی از مهم ترین روش های ما در ارتباط برقرار کردن با آدم هاست...

 BODY LANGUAGE COURSE DR YAHYA ALAVI

 

    نظر دانشپذیران در مورد این دوره از دکتر یحیی علوی