کاترین ویلکینسون در تد تاک این قسمت به ما خواهد گفت که زنان و دختران چگونه می توانند به توقف گرمایش زمین کمک کنند