جولیان ترژر در تد تاک این قسمت به ما خواهد گفت که چرا حتی طراحان نیز باید دقت شنوایی بالایی داشته باشند