رجینا هارتلی در تد تاک این قسمت برای ما خواهد گفت چرا بهترین فرد استخدامی شما ممکن است رزومه قوی نداشته باشد؟