بیل گیتس و ملیندا گیتس در TED از لذت بخش ترین کار دنیا می گویند.

آن ها لذت بخش ترین کار دنیا را بازگرداندن آنچه که تا کنون کسب کرده اند می دانند و تمایل دارند رضایت و لذت این کار را با مخاطبان به اشتراک بگذارند.