جون رانسون در تد تاک امشب برای ما از پاسخ عجیب به تست بیماری روانی خواهد گفت