نظر دانشپذیران مدرسه کسب و کار آیا در مورد دوره خود فروشی و هوش خیابانی