ثابت قدمی مثل زندگی کردن در یک مسابقه دو ماراتن استقامتی است؛ نه یک مسابقه سرعت. در تد تاک این قسمت آنجلا داکورت از قدرت اشتیاق و پافشاری برای ما خواهد گفت