آدام گرانت در تد تاک این قسمت برای ما شرح خواهد داد که در کدام گروه قرار می گیریم.