سه علت اصلی هوش هیجانی

احساسات هوش هیجانی ما از سه چیز نشات می گیرد : اولین منشاء خانواده است. دومین منشاء محیطی است که در آن بزرگ شدید. سومین و مهمترین عامل در ویدیو گفته شده است.