در تحلیل زبان بدن این هفته به سراغ بازیگران هالیوود رفته ایم و زبان بدن آن ها را هنگام عکاسی و حضور در انظار عمومی بررسی کرده ایم.