جنبش جلیقه زرد ها درروز 17 نوامبر 2018 آغاز شد. این تظاهرات در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات شکل گرفت. جلیقه زرد ها پس از 10 روز، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را مجبور کردند تا روبروی دوربین بنشیند و به مردم معترض پاسخگو باشد. در BODY TALKS این قسمت به تحلیل زبان بدن مکرون پرداخته ایم.