در تحلیل زبان بدن این هفته، زبان بدن افراد در روابط اجتماعی را تحلیل کرده ایم. با مشاهده این تحلیل به وضوح خواهیم دید که زبان بدن، در موقعیت های مختلف سیاسی و اجتماعی کاملا یکسان است و واکنش های غیر ارادی در زبان بدن، به یک شکل بروز پیدا می کنند.