آنتونى رابینز همواره در دوره هاى نیروى بیكران خود، یك بخش جذاب و هیجانى(البته شاید براى برخى ترسناك) براى مخاطبان طراحى مى كند كه آن، راه رفتن بر روى ذغال هاى داغ است. او با این كار قصد دارد تنها یك پیام را به همه بگوید؛ زندگى و موانع آن، مانند ذغال هاى داغ مى مانند و اگر بر روى آن توقف كنى، بدون شك خواهى سوخت. او همچنین در ضمیر ناخودآگاه شركت كنندگانش این پیام را حَك مى كند: شما قادر به انجام هر كارى هستید! حتى راه رفتن بر روى ذغال هاى داغ