بی.ام.دابلیو سال هاست که تبلیغات خود را بر روی خودروی بدون سرنشین آغاز نموده است.