کیت بری در تد تاک این قسمت از جادوی ذهن برای ما سخن خواهد گفت.