به نظر شما علت تنفر ملانیا ترامپ از دونالد ترامپ چیست؟ در اکثر مجامع عمومی، ملانیا ترامپ از گرفته شدن دستانش توسط دونالد ترامپ خود داری می کند و از این کار متنفر است! در BODY TALKS این هفته به تحلیل این موضوع پرداخته ایم.