اگر دنبال این هستید که بتوانید 90 درصدی بفروشید تماشای این ویدیو را از دست ندهید.

ما شخصیت هایی را داریم با ما همگرا هستند. برای همین هر چقدر هم از فروش تخصصی نداشته باشید، جذب شما خواهند شد. اما برای افرادی که واگرا هستند و 90 درصد شخصیت جامعه را تشکیل می دهند چگونه می توانیم بفروشیم!