سر کن رابینسون در تد تاک این قسمت برای ما از این سوال مهم خواهد گفت